Base Pr 2 Cr Final Pr 11.75 Cr Team PBKS

Harshal Patel

Base Pr 20 L Final Pr 8.40 Cr Team CSK

Sameer Rizvi

Base Pr 40 L Final Pr 7.40 Cr Team GT

Shahrukh Khan

Base Pr 20 L Final Pr 7.20 Cr Team DC

Kumar Kushagra

Base Pr 50 L Final Pr 6.40 Cr Team LSG

Shivam Mavi

Base Pr 20 L Final Pr 5.80 Cr Team RR

Shubham Dubey

Base Pr 2 Cr Final Pr 5.80 Cr Team GT

Umesh Yadav

Base Pr 20 L Final Pr 5 Cr Team RCB

Yash Dayal

Base Pr 2 Cr Final Pr 4 Cr Team CSK

Shardul Thakur